Usluge

Kreditno savetovanje

Razvojni fondovi i agencije
Vršimo analizu, odabir i predlog najpovoljnije kreditne mogućnosti u cilju obezbeđenja sredstava kod razvojnih agencija i fondova: Fond za razvoj RS, Razvojni fond APV, Razvojna agencija Srbije… Pripremamo kompletnu aplikaciju za odabrani konkurs za finansiranje, koja uključuje izradu biznis plana, investicione studije ili projekcije bilansa. Savetujemo Vas tokom celokupnog postupka odobravanja kredita.

Poslovne banke i lizing​
Naši stručnjaci sa dugogodišnjim bankarskim iskustvom vas savetuju i posreduju u postupku odobravanja novih kredita ili refinansiranja postojećih. Komuniciramo sa više banaka istovremeno u cilju postizanja najpovoljnijih uslova za vas.
Pronalazimo najpovoljniju mogućnost za finansiranje putem finansijskog ili operativnog lizinga. Moguće je finansirati kupovinu: novih i polovnih vozila (putnička, laka komercijalna, kamioni, prikolice, autobusi), opremu (sve vrste procesne opreme, grafička, stomatološka, pekarska…), mehanizacije (poljoprivredna, građevinska).

Procena vrednosti

Procena vrednosti kapitala
Vršimo procenu vrednosti kapitala prilikom važnih statusnih promena kao što je pripajanje ili preuzimanje preduzeća (M&A). Procena vrednosti predstavlja sastavni i nezaobilazni deo Due Diligence (DD) izveštaja.

Procena vrednosti akcija i udela
Ukoliko vaše preduzeće želi da donese odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti (preko 30% knjigovodstvene vrednosti imovine) ili ukoliko želite da delistirate svoje akcije sa Beogradske Berze neophodno je uraditi procenu vrednosti akcija ili udela preduzeća.

Poslovno planiranje

Biznis plan
Izrađujemo Biznis Planove za pravna lica, preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva, zadruge i početnike u biznisu (start-up projekte) koji konkurišu za sredstva kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojnog fonda AP Vojvodine, kao i kod svih ostalih domaćih i inostranih fondova i kreditora.

Plan reorganizacije
Pripremamo i pratimo sprovođenje Plana Reorganizacije (PR) za privredne subjekte u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku. Reorganizacija privrednog subjekta u stečaju je jedina alternativa proglašenju bankrota i rasprodaji imovine stečajnog dužnika. Kroz sprovođenje postupka reorganizacije u skladu sa utvrđenim planom, koji može da traje najduže 5 godina, stečajni dužnik postepeno normalizuje poslovanje i iz prihoda koje ostvaruje izmiruje dugovanja prema poveriocima.

Korporativne usluge

Optimizacija bilansa
Detaljno analiziramo Vaše finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Savetujemo Vas i predlažemo konkretne mere u cilju optimizacije i unapređenja Vaših bilansa. Kao rezultat dobijate kvalitetniji kreditni rejting kod banaka i kreditora, dobavljača i ostalih poslovnih partnera.

Procena boniteta klijenata
Kao meru upravljanja rizicima u poslovanju, vršimo analizu boniteta vaših klijenata. Na osnovu dobijenih rezultata možete pouzdano odrediti najviši dozvoljeni limit kreditiranja vaših kupaca, odnosno odrediti stepen vaše izloženosti prema njima. Na ovaj način izbegavate rizik naplate potraživanja i ugrožavanje sopstvene likvidnosti.

Finansiranje projekata

Podsticaji – IPARD i Svetska Banka
Za klijente – učesnike na konkursima za odobrenje IPARD podsticaja i podsticaja Svetske Banke izrađujemo Poslovni plan (Biznis plan) i pripremamo kompletnu aplikaciju za odobrenje podsticaja u skladu sa raspisanim Javnim pozivima.

Podsticaji IPARD programa Evropske Unije i Svetske Banke su instrumenti namenjeni pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju dostizanja evropskih standarda i podizanja konkurentnosti.

Realizacija IPARD programa je otpočela u decembru 2017. godine, a podsticaja Svetske Banke u aprilu 2021. godine.

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost
U oblasti obnovljivih izvora energije (OIE) i unapređenja energetske efikasnosti  vršimo analizu, odabir i predlog najpovoljnije opcije finansiranja projekta. Pripremamo aplikaciju za odabrani konkurs ili kredit za finansiranje, koja uključuje izradu ekonomsko-finansijske dokumentacije. Savetujemo Vas tokom celokupnog postupka finansiranja projekta.

Tržište i statistika

Statistička obrada podataka
Obavljamo sve vrste statističke obrade podataka: deskriptivnu statistiku, testiranje hipoteza, korelaciju, regresionu analizu, vremenske serije, analizu panel podataka, ekonomsko predviđanje itd. Prilikom obrade podataka koristimo savremene softverske statističke pakete SPSS, E-Views, STATA, Statistica. Takođe, pružamo konsultantske usluge pri: izradi nacrta istraživanja, definisanja upitnika, izbora tehnika obrade podataka, kodiranja odgovora, interpretacije podataka.

Analiza tržišta
Analizu tržišta koristimo kao moćno sredstvo u savremenom poslovanju i omogućujemo Vam dobijanje konkretnih informacija, te maksimiziranje koristi od podataka kojim raspolažete. Pri tome koristimo metode univarijante i multivarijantne statistike. Osim toga, pomažemo Vam pri određivanju uzorka, kreiranju upitnika, unosa podataka u bazu, statističku analizu i obradu podataka, objašnjenje dobijenih podataka. Vaši krajnji benefiti ogledaju se u dolaženju do smislenih i značajnih zaključaka, boljem planiranju i predviđanju budućih tržišnih kretanja i donošenju ispravnih poslovnih odluka bez nagađanja.