Procena vrednosti

Procene vrednosti izrađuje ovlašćeni sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast, upisan u Registar sudskih veštaka Ministarstva Pravde Republike Srbije.

Procena vrednosti kapitala

Vršimo procenu vrednosti kapitala prilikom važnih statusnih promena kao što je pripajanje ili preuzimanje preduzeća (M&A). Procena vrednosti predstavlja sastavni i nezaobilazni deo Due Diligence (DD) izveštaja.

Procena vrednosti akcija i udela

Ukoliko vaše preduzeće želi da donese odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti (preko 30% knjigovodstvene vrednosti imovine) ili ukoliko želite da delistirate svoje akcije sa Beogradske Berze neophodno je uraditi procenu vrednosti akcija ili udela preduzeća.

Procena vrednosti nematerijalne imovine

Za hartije od vrednosti i druge oblike nematerijalne imovine predviđeno je da se vrednuju po fer procenjenoj vrednosti. Osim hartija od vrednosti ova imovina uključuje i dilerske ugovore, ugovore o franšizingu, goodwill, patente i sl.

Zatražite Procenu vrednosti

Popunite upitnik i naš tim će Vas kontaktirati najkraćem roku

Tržište kapitala

Berzansko trgovanje

Pružamo sve vrste savetodavnih usluga u vezi berzanskog trgovanja na Beogradskoj berzi. Ovo se posebno odnosi na fundamentalnu i tehničku analizu tržišta i pojedinih akcija i izradu investicionih strategija u skladu sa vašim potrebama.

Spajanja i preuzimanja (M&A)

Vršimo konsalting i zastupanje klijenata u slučajevima spajanja i preuzimanja (Mergers & Acquisitions – M&A) preduzeća na berzi i na vanberzanskom tržištu. Pripremamo i izrađujemo Due Diligence (DD) izveštaj koji je neizostavan deo M&A postupka.

Poslovno planiranje

Biznis plan

Izrađujemo Biznis Planove za pravna lica, preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva, zadruge i početnike u biznisu (start-up projekte) koji konkurišu za sredstva kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojnog fonda AP Vojvodine, kao i kod svih ostalih domaćih i inostranih fondova i kreditora.

Plan reorganizacije (PR)

Pripremamo i pratimo sprovođenje Plana Reorganizacije (PR) za privredne subjekte u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku. Reorganizacija privrednog subjekta u stečaju je jedina alternativa proglašenju bankrota i rasprodaji imovine stečajnog dužnika. Kroz sprovođenje postupka reorganizacije u skladu sa utvrđenim planom, koji može da traje najduže 5 godina, stečajni dužnik postepeno normalizuje poslovanje i iz prihoda koje ostvaruje izmiruje dugovanja prema poveriocima.

Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR)

UPPR omogućava vlasnicima preduzeća koja su prezadužena, koja imaju probleme sa likvidnošću, kao i dugotrajnu ročnu neusklađenost između potraživanja i obaveza, da reše problem nelikvidnosti, urede odnose sa poveriocima, sačuvaju imovinu i nastave sa redovnim poslovanjem. UPPR ne zahteva nikakve organizacione promene u poslovnom subjektu – vlasnik zadržava potpunu kontrolu nad poslovanjem i imovinom preduzeća, a kontrolu sprovođenja UPPR-a obavlja stečajni sud.

Zatražite Biznis plan

Popunite upitnik i naš tim će Vas kontaktirati najkraćem roku

Analiza tržišta i statistika

Analiza FMCG tržišta

Obavljamo istraživanje tržišta za izabranu kategoriju proizvoda široke potrošnje (FMCG) sa ciljem upoznavanja sa snagom kategorije (vrednosno i količinski), vodećim proizvođačima i brendovima u kategoriji, prosečnim cenama, kanalima prodaje, trendovima kretanja kategorije i SOM-a pojedinih proizvođača. Pripremamo izveštaje u formi Powerpoint prezentacija.

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta koristimo kao moćno sredstvo u savremenom poslovanju i omogućujemo Vam dobijanje konkretnih informacija, te maksimiziranje koristi od podataka kojim raspoažete. Pri tome koristimo metode univarijante i multivarijantne statistike. Osim toga, pomažemo Vam pri određivanju uzorka, kreiranju upitnika, unosa podataka u bazu, statističku analizu i obradu podataka, objašnjenje dobijenih podataka. Vaši krajnji benefiti ogledaju se u dolaženju do smislenih i značajnih zaključaka, boljem planiranju i predviđanju budućih tržišnih kretanja i donošenju ispravnih poslovnih odluka bez nagađanja.

Statistička obrada podataka

Obavljamo sve vrste statističke obrade podataka: deskriptivnu statistiku, testiranje hipoteza, korelaciju, regresionu analizu, vremenske serije, analizu panel podataka, ekonomsko predviđanje itd. Prilikom obrade podataka koristimo savremene softverske statističke pakete SPSS, E-Views, STATA, Statistica. Takođe, pružamo konsultantske usluge pri: izradi nacrta istraživanja, definisanja upitnika, izbora tehnika obrade podataka, kodiranja odgovora, interpretacije podataka.

Zatražite Statističku obradu podataka

Popunite upitnik i naš tim će Vas kontaktirati najkraćem roku

Korporativne usluge

Kontroling

Pripremamo kontroling izveštaje kojim se brojni kvantitativni i kvalitativni podaci izvan i unutar preduzeća pretvaraju u informacije koje su potrebne za odlučivanje na svim nivoima upravljanja, a posebno najvišem menadžmentu. U poslovnoj praksi kontroling omogućuje direktno sniženje troškova. Osim toga, koristi od kontrolinga ogledaju se u obliku unpaređenja organizacije, detektovanja poremećaja u najranijim fazama u bilo kojem segmentu poslovanja, kvalitetnijih menadžerskih odluka, kvalitetnijeg upravljanja ljudskim resursima, bržem prilagođavanju promenama i znatno većoj konkurentnosti.

Outsource management

U skladu sa nastalim potrebama preuzimamo obavljanje određenih funkcija u vašem preduzeću kao angažovani spoljni saradnici. Na ovaj način ostvarujete velike uštede jer nije potrebno da unutar organizacione strukture preduzeća imate stalno zaposlene izvršioce ukoliko se potreba za njima javlja samo povremeno i na određeno vreme.

Procena boniteta klijenata

Kao meru upravljanja rizicima u poslovanju, vršimo analizu boniteta vaših klijenata. Na osnovu dobijenih rezultata možete pouzdano odrediti najviši dozvoljeni limit kreditiranja vaših kupaca, odnosno odrediti stepen vaše izloženosti prema njima. Na ovaj način izbegavate rizik naplate potraživanja i ugrožavanje spostvene likvidnosti.

Optimizacija bilansa

Detaljno analiziramo Vaše finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Savetujemo Vas i predlažemo konkretne mere u cilju optimizacije i unapređenja Vaših bilansa. Kao rezultat dobijate kvalitetniji kreditni rejting kod banaka i kreditora, dobavljača i ostalih poslovnih partnera.

Zatražite Optimizaciju bilansa

Popunite upitnik i naš tim će Vas kontaktirati najkraćem roku

Kreditno savetovanje

Razvojni fondovi i agencije

Vršimo analizu, odabir i predlog najpovoljnije kreditne mogućnosti u cilju obezbeđenja sredstava kod razvojnih agencija i fondova: Fond za razvoj RSRazvojni fond APV, Razvojna agencija Srbije… Pripremamo kompletnu aplikaciju za odabrani konkurs za finansiranje, koja uključuje izradu biznis plana, investicione studije ili projekcije bilansa. Savetujemo Vas tokom celokupnog postupka odobravanja kredita.

Krediti kod poslovnih banaka

Naši stručnjaci sa dugogodišnjim bankarskim iskustvom vas savetuju i posreduju u postupku odobravanja novih kredita ili refinansiranja postojećih. Komuniciramo sa više banaka istovremeno u cilju postizanja najpovoljnijih uslova za vas.

Lizing

Pronalazimo najpovoljniju mogućnost za finansiranje putem finansijskog ili operativnog lizinga. Moguće je finansirati kupovinu: novih i polovnih vozila (putnička, laka komercijalna, kamioni, prikolice, autobusi), opremu (sve vreste procesne opreme, grafička, stomatološka, prekarska…), mehanizacije (poljoprivredna, građevinska).

Zatražite Kreditno savetovanje

Popunite upitnik i naš tim će Vas kontaktirati najkraćem roku

Projekti finansiranja

IPARD podsticaji

Za klijente – učesnike na IPARD konkursima izrađujemo Poslovni plan (Biznis plan) i pripremamo kompletnu aplikaciju za podsticaje u skladu sa raspisanim Javnim pozivima.

IPARD 2 program Evropske Unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period od 2014. do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i od EU i od strane Republike Srbije, a realizacija krenula u decembru 2017. godine. Vrednost pomoći iznosi ukupno 175 miliona EUR.

Priprema EU projekata

Pripremamo predloge EU projekata finansiranja. Budžetom Evropske Unije predviđeno je da Srbija i zemlje regiona u periodu od 2014. do 2020. godine dobiju oko 11,6 milijardi evra kroz različite fondove. Nažalost, praksa je pokazala da veliki deo ovih sredstava ostane neiskorišćen – Srbija ili ne aplicira ili aplicira sa nedovoljno kvalitetnim projektnim predlozima. Pomažemo vam da vašu poslovnu ideju pretvorite u predlog projekta sa precizno definisanim ciljevima, aktivnostima i budžetom.

Zatražite IPARD podsticaj

Popunite upitnik i naš tim će Vas kontaktirati najkraćem roku