Poslovni konsalting

Poslovno-pravni konsalting
Savetujemo vas kod osnivanja privrednih subjekata i njihovog vođenja:

 • izbor pravne forme i definisanje pretežne delatnosti (i svih ostalih delatnosti),
 • izbor poreske strategije,
 • izrada osnivačke – statusne dokumentacije,
 • registracija u APR i podnošenje dokumentacije nadležnim organima,
 • registracija u Poreskoj Upravi,
 • prijava zaposlenih (PIO/socijalno i zdravstveno osiguranje),
 • statusne promene i promena pravne forme,
 • priprema materijala i organizacija sednica organa privrednih društava.
Compliance
 • analiza i praćenje usklađenosti poslovanja sa aktuelnim zakonima
Ugovori
 • izrada i usaglašavanje ugovora i sporazuma u privredi,
 • analiza i davanje mišljenja na predloge ugovora,
 • procene rizika u vezi sa pravima i obavezama iz ugovora.
 HR i radni odnosi
 • savetovanje u HR i harmonizaciji radno-pravnih odnosa,
 • usaglašavanje i tumačenje opštih i pojedinačnih radno-pravnih akata,
 • izrada ugovora o radu, pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova i dr.