Konkursi za PRIVREDU Razvojnog fonda Vojvodine za 2022. godinu

Pravna lica i preduzetnici

DUGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIONA ULAGANJA

Krediti će se dodelјivati za finansiranje investicionih ulaganja.

DUGOROČNI KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

Krediti će se dodelјivati za finansiranje trajnih obrtnih sredstava.

KRATKOROČNI KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA

Krediti će se dodelјivati za finansiranje obrtnih sredstava.

DUGOROČNI KREDITI ZA RAZVOJ TURIZMA SUBVENCIONISANI OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Krediti će se dodelјivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostitelјstva:

  • izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta;
  • izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga;
  • obnavlјanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma;
  • nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
  • dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira;
  • ostale namene u oblasti turizma i ugostitelјstva.

DUGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI U OKVIRU IPARD PROGRAMA

Pravo učešća na konkursu imaju lica upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom koji su podneli zahteva nadležnom organu o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja, i to: fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemlјoradničke zadruge razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnošenja zahteva za kredit kod Fonda, nakon predaje zahteva za odobravanje projekta nadležnom organu, a kao dokaz se dostavlјa kopija zahteva uz overeni dokument od strane nadležnog organa o prijemu dokumentacije.

Ugovor o kreditu će se zaklјučivati nakon dostavlјanja rešenja nadležnog organa o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.

DUGOROČNI KREDITI ZA RAZVOJ TURIZMA SUFINANSIRANI OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Krediti će se dodelјivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostitelјstva za:

  • izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje turističkih i ugostitelјskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
  • opremanja turističkih i ugostitelјskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA FINANSIRANJE KLIMATSKI ODRŽIVIH INVESTICIJA

Krediti će se odobravati za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti proizvodnih i poslovnih objekata, nabavke polјoprivredne i druge mehanizacije na hibridni ili električni pogon, polјoprivredne priklјučne mehanizacije za integralnu bilјnu proizvodnju (sejalice za direktnu setvu i setvu u minimalno obrađeno zemlјište – „no till“ i „min till“ ), priklјučne mašine za obradu zemlјišta u jednom prohodu, opreme za grejanje i hlađenje (geotermalne pumpe i dr.), smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva (nabavka hibridnih ili električnih vozila i dr.), povećanje korišćenja obnovlјivih izvora energije (izgradnja solarnih elektrana, biogasnih postrojenja, postrojenja na biomasu i dr.), izgradnje sistema za upravlјanje otpadom, kao i drugih namene iz oblasti smanjenja globalnog zagrevanja i zaštite životne sredine.

IPA

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA