Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića za 2022. godinu.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u periodu od 1. marta do 15. aprila 2022. godine, preko Pisarnice republičkih organa uprave ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Predmet podsticaja u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom jesu prihvatlјive investicije i troškovi u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i opšti troškovi koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatlјive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra 2020. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatlјivih investicija i troškova. Za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka za realizaciju prihvatlјivih investicija i troškova određenog rešenjem.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 % od vrednosti prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Vrednost prihvatlјive investicije treba da bude veća od 400.000 dinara. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Tekst Javnog poziva