Fond za razvoj Republike Srbije – Krediti za trajna obrtna sredstva (TOS) iz EIB kreditne linije

Krediti se mogu koristiti za:

  • finansiranje nabavke robe, sirovina, gotovih proizvoda, materijala ili repromaterijala (finansiranje zaliha).

Uslovi kredita:

  • Iznos: 1.000.000,00 RSD –  1.465.000.000,00 RSD
  • Kamatna stopa: *3,586%
  • Rok otplate: 5 godina
  • Grejs period: 1 godina

*Indikativna kamatna stopa u ovom momentu iznosi 3,586 % na godišnjem nivou. Visina kamatne stope biće poznata u trenutku povlačenja sredstava od Evropske investicione banke. Za sve vreme otplate kredita kamatna stopa je fiksna.

Pravo na korišćenje sredstava po kreditnoj liniji sa Evropskom investicionom bankom, imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima.

Krediti za trajna obrtna sredstva (TOS)

Uz podršku Evropske investicione banke (EIB – www.eib.org) Fond za razvoj Republike Srbije obezbeđuje pristup izvoru finansijskih sredstava po veoma povoljnim uslovima.

EIB je banka Evropske unije koja plasira dugoročne kredite i njena politika je finansiranje investicionih projekata u cilju podrške ciljevima politika EU. Za podršku spoljnim aktivnostima EU, Odlukom Evropskog parlamenta i Saveta, EIB-u je odobren mandat za eksterno kreditiranje za finansiranje adekvatnih projekata van EU. Zahvaljujući njegovom nesalomljivom rejtingu na tržištu kapitala (AAA), može se pružiti podrška svojim finansijskim posrednicima, a potom i krajnjim korisnicima kredita.

Intervencija EIB-a pomaže Fondu za razvoj da odgovori na potrebe vašeg preduzeća i olakša vaše ulaganje bez negativnog uticaja na vašu likvidnost ili protok kapitala. Zajmovi se odobravaju uz posredstvo Fonda za razvoj Republike Srbije, shodno čemu podležete propisanim kriterijumima zajma, kreditnoj analizi i ostalim zahtevima Fonda.

Detaljne informacije o tome kako EIB grupa podržava MSP i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije mogu se naći na internet stranici EIB banke (EIB – www.eib.org).

Više detalja o kreditu možete pronaći na sajtu Fonda za razvoj RS.