Fond za inovacionu delatnost – PROGRAM SARADNJE NAUKE I PRIVREDE

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Kroz ovaj Program Fond za inovacionu delatnost pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane mikro i malih kompanija, odnosno do 60% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane srednjih kompanija
 • najmanje 30% ukupno odobrenog budžeta za projekte predložene od strane mikro i malih kompanija, odnosno najmanje 40% ukupno odobrenog budžeta za projekte predložene od strane srednjih kompanija, obezbeđuje Podnosilac Prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

* Minimum 30% sredstava granta (tj. sufinansiranja koje bi Fond dodelio projektu) mora biti opredeljeno u Budžetu Projekta kao naknada za projektne aktivnosti koje sprovodi naučno-istraživačka organizacija (ili organizacije) u okviru konzorcijuma.

Uslovi za konkurisanje:

 • Konzorcijum sačinjen od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privrednog društva i najmanje jedne javne naučno-istraživačke institucije koje ispunjavaju uslove propisane Priručnikom Programa saradnje nauke i privrede;
 • Konzorcijum ne može imati više od pet članica.

Oblast/ sektor: projekat može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

 • Izjava Podnosioca Prijave;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija  projekta;
 • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ –  ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja koje će biti angažovano na projektu (maksimum 5).
 • Finansijski izveštaji Glavnog Podnosioca Prijave za poslednju primenljivu godinu.

Vreme realizacije projekta: do 24 meseca

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija – novembar 2021.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Otvoren od 30. novembra 2021. do 15. marta 2022. godine (do 15 časova)