Fond za inovacionu delatnost – PROGRAM RANOG RAZVOJA

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 80.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta
 • najmanje 30% odobrenog budžeta projekta obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje:

 • Mikro ili malo privredno društvo  u većinskom privatnom i većinskom vlasništvu rezidenata Republike Srbije (51% ili više) osnovano u Srbiji  i ne starije od pet (5) godina u trenutku podnošenja Prijave;

ili

 • Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi.

U slučajevima gde je Prijava podneta od strane tima (koji još uvek nije formalno i legalno uspostavljena kompanija), primenjivaće se sledeće:

 • Ukoliko je finansiranje odobreno, Podnosioci Prijave će biti u obavezi da osnuju kompaniju koja će biti korisnik granta i pravno odgovorna za sprovođenje projekta;
 • Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u vlasništvu članova tima koji su podneli Prijavu (procenat vlasništva između članova tima je predmet njihovog dogovora);
 • Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u privatnom vlasništvu i u većinskom srpskom vlasništvu.

Oblast/sektor: Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektor.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

 • Poslovni plan
 • Budžet projekta
 • Prezentacija projekta
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5)
 • Finansijski izveštaji za poslednju godinu (ukoliko je primenjivo)

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija, novembar 2021.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Otvoren od 30. novembra 2021. do 15. marta 2022. godine (do 15 časova)