Fond za inovacionu delatnost – Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija

U skladu sa Ugovorom o grantu, tender broj: 18SER01/06/11, broj 48-00191/2019-28 između Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstva finansija i Fonda za inovacionu delatnost i u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20) 

Fond za inovacionu delatnost

objavlјuje

Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM) 

Cilјevi Programa:

Program sufinansiranja inovacija ima za cilј da podstakne postojeće i profitabilne mikro, male i srednje inovativne kompanije u Republici Srbiji da se upuste u razvoj i komercijalizaciju tehnoloških inovacija u obliku novih i unapređenih proizvoda, usluga, tehnologija i tehnoloških procesa, kako bi se stvorila nova tržišna vrednost, obezbedili visoko plaćeni poslovi, povećao rast prihoda i izvoza i unapredila konkurentnost Srbije.  

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u dalјem tekstu: Fond) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 300.000 evra.

Finansiranje dodelјeno od strane Fonda može pokriti:

 • Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva.

Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:

 • Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 18 meseci.

„Rojalti plaćanja“ su obaveza korisnika granta u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta (ukoliko projekat rezultira ostvarenim prihodom) i podrazumevaju godišnju isplatu Fondu od 5% ukupnog godišnjeg prihoda generisanog prodajom nove tehnologije/proizvoda/usluge (15% ako je u pitanju licenciranje tehnologije/proizvoda/usluge trećem licu) u roku od 5 godina od završetka projekta, ili do najviše 120% od ukupno dodelјenog granta, šta god bude prvo ispunjeno. Fond za inovacionu delatnost snosi rizik zajedno sa korisnikom granta u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije, tako da se u tom slučaju ne zahtevaju „rojalti plaćanja“.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

 • Hrana za budućnost;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije (uklјučujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na linku);
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredelјeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovolјno kvalitetnih projekata.

Dodatno, Fond za inovacionu delatnost će nastaviti da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uklјučivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije.

Uslovi učešća u Programu sufinansiranja inovacija:

 • Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
 • Podnosilac Prijave je privatno (najmanje 51% u privatnom vlasništvu) mikro, malo ili srednje preduzeće, osnovano u Srbiji skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu, isklјučujući novoosnovana pravna lica onako kako su definisana u skladu sa ovim zakonom;
 • Podnosilac Prijave je ostvario poslovni prihod u visini od najmanje EUR 200.000 u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini i posluje sa dobitkom.

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Kvalifikacije menadžmenta i klјučnog osoblјa i sposobnost kompanije da realizuje projekat;
 • Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine i njihov potencijal;
 • Jasna tržišna potražnja, konkurentska pozicija (po mogućnosti na svetskom tržištu) i potencijal za komercijalizaciju;
 • Potencijal za ostvarivanje prihoda u roku od dve do tri (2-3) godine nakon početka projekta;
 • Izvodlјiva metodologija i sposobnost implementacije;
 • Korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta;
 • Upravlјanje rizikom tehnologije i implementacije.

Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume i ostvaruju izuzetne rezultate u njima biti predložene za finansiranje. Dodatni detalјi u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na: linku.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

Da bi se prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavlјena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavlјanje prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost: Dokumentacija – septembar 2022.

Podnosioci prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.

Svaki registrovani projekat će automatski dobiti predefinisanu Izjavu Podnosioca Prijave (Applicant Statement), koju je Podnosilac Prijave u obavezi da pročita i sa istom se saglasi.

Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju:

 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija  projekta*;
 • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ –  ESQ);
 • Biografije glavnog osoblјa angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);
 • Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu, gde je primenlјivo.

Napomena: Dokumentacija Prijave mora biti dostavlјena u identičnom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu u kome se nalazi na internet stranici Fonda. Bilo koji pokušaj da se modifikuje dokumentacija Prijave putem otklјučavanja i/ili menjanja formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalјe evaluacije. Podnosioci Prijave mogu koristiti opcije za formatiranje stila u okviru predefinisanih tekstualnih polјa u poslovnom planu.

*Obrazac PowerPoint prezentacije je jedini izuzetak, i treba biti podnet u skladu sa uputstvima naznačenim u samom obrascu.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja predloga projekta, podnesena dokumentacija predloga projekta mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenlјivo (izjava podnosioca prijave i finansijski izveštaji).

Moguće je podnošenje samo jedne (1) Prijave u okviru ovog javnog poziva bez obzira na vrstu Programa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. novembar 2022. godine do 15:00 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavlјene do isteka krajnjeg roka za dostavlјanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: PRIJAVA