Fond za inovacionu delatnost – Javni poziv za Program ranog razvoja

U skladu sa Ugovorom o grantu, tender broj: 18SER01/06/11,  broj 48-00191/2019-28 između Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstva finansija i Fonda za inovacionu delatnost i u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20)

Fond za inovacionu delatnost

objavlјuje

Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS PROGRAM)

Cilј programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje „start-up“ i/ili „spin-off“ kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju i skalabilan poslovni model.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u dalјem tekstu: „Fond“) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 80.000 evra.

Finansiranje dodelјeno od strane Fonda može pokriti:

 • Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta).

Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:

 • Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Pravila „de minimis“ državne pomoći se primenjuju na sredstva koja Korisnik granta dobija od Fonda kroz ovaj Program u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.

Trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

 • Hrana za budućnost;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije (uklјučujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na linku);
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredelјeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovolјno kvalitetnih projekata.

Dodatno, Fond za inovacionu delatnost će nastaviti da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uklјučivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije. 

Uslovi učešća:

Podnosilac Prijave je:

 • Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije (51% ili više), osnovano u Srbiji  i ne starije od pet (5) godina u trenutku podnošenja Prijave;

ILI

 • Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi.

U slučajevima gde je Prijava podneta od strane tima (koji još uvek nije formalno i legalno uspostavlјeno privredno društvo), primenjivaće se sledeće:

 • Ukoliko je finansiranje odobreno, Podnosioci Prijave će biti u obavezi da osnuju privredno društvo koje će biti korisnik granta i pravno odgovorno za sprovođenje projekta;
 • Novoosnovano privredno društvo mora biti najmanje 51% u vlasništvu članova tima koji su podneli Prijavu (procenat vlasništva između članova tima je predmet njihovog dogovora);
 • Novoosnovano privredno društvo mora biti najmanje 51% u privatnom vlasništvu i u većinskom vlasništvu rezidenata Republike Srbije.

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Kvalifikacije menadžmenta i klјučnog osoblјa i sposobnost kompanije/tima da realizuje projekat;
 • Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; korisnost i jedinstvenost inovacije; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine;
 • Jasna tržišna potražnja i potencijal za komercijalizaciju;
 • Potencijal za ostvarivanje prihoda/strateškog partnerstva u roku od dve do tri (2-3) godine nakon početka projekta;
 • Izvodlјiva metodologija i sposobnost implementacije;
 • Korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta;
 • Upravlјanje rizikom tehnologije i implementacije.

Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume biti predložene za finansiranje. Dodatni detalјi u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na: linku

Potrebna dokumentacija za Prijavu:

Da bi se Prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavlјena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavlјanje Prijava, u elektronskoj formi putem Fondovog internet portala. Kompletan set neophodne dokumentacije Prijave je dostupan na internet stranici Fonda: Dokumentacija – septembar 2022.

Podnosioci Prijave moraju koristiti predefinisane obrasce dokumenata koje je obezbedio Fond.

Svaki registrovani projekat će automatski dobiti predefinisanu Izjavu Podnosioca Prijave (Applicant Statement), koju je Podnosilac Prijave u obavezi da pročita i sa istom se saglasi.

Da bi se prijavili za finansiranje, Podnosioci Prijave moraju podneti sledeću dokumentaciju:

 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija  projekta;
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ –  ESQ);
 • Biografije glavnog osoblјa angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);
 • Finansijski izveštaji za  prethodnu poslovnu godinu, ukoliko je primenlјivo.

Napomena: Dokumentacija Prijave mora biti dostavlјena u identičnom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu u kome se nalazi na internet stranici Fonda. Bilo koji pokušaj da se modifikuje dokumentacija Prijave putem otklјučavanja i/ili menjanja formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalјe evaluacije. Podnosioci Prijave mogu koristiti opcije za formatiranje stila u okviru predefinisanih tekstualnih polјa u poslovnom planu.

Obrazac PowerPoint prezentacije je jedini izuzetak, i treba biti podnet u skladu sa uputstvima naznačenim u samom obrascu.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja Prijave, podnesena dokumentacija predloga projekata mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenlјivo.

Moguće je podnošenje samo jedne (1) Prijave u okviru ovog javnog poziva bez obzira na vrstu Programa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. novembar 2022. godine do 15:00 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavlјene do isteka krajnjeg roka za dostavlјanje Prijava neće biti uzete u razmatranje.

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: PRIJAVA