Drugi javni poziv za IPARD Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

             Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 3) Zakona o polјoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS, broj 41/2009, 10/2013 – dr. zakon, 101/2016 i 67/2021 – dr. zakon) i člana 10. Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja („Službeni glasnik RS“, broj 76/2020 i 87/2021), raspisuje

DRUGI JAVNI POZIVZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA DIVERZIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Uvodna odredba

Član 1.

             U skladu sa članom 10. Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja („Službeni glasnik RS“, broj 76/2020 i 87/2021), (u dalјem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u dalјem tekstu: Uprava), raspisuje Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (u dalјem tekstu: Javni poziv).

             Predmet ovog Javnog poziva su investicije i prihvatlјivi troškovi dati u Prilogu 1 – Lista prihvatlјivih investicija i troškova za Drugi javni poziv za Meru 7, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

             Javni poziv naročito sadrži rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta, iznos raspoloživih sredstava za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za ovaj Javni poziv.

            Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

II   ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA

Obrazac zahteva za odobravanje projekta

Član 2.

             Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – Drugi javni poziv za Meru 7, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

             Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatlјivih investicija i troškova za Drugi javni poziv za Meru 7 (Prilog 1).

           Povezana lica u skladu sa Pravilnikom, mogu podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po ovom Javnom pozivu.

             Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – Drugi javni poziv za Meru 7”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 3.

               Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 23. septembra do 17. decembra 2021. godine.

              Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta

Član 4.

              Uz zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva dostavlјa se sledeća dokumentacija:

             1) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre, za preduzetnike i privredna društva;

             2) poslovni plan, u skladu sa članom 6. Pravilnika;

             3) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar 2020. godine;

             4) ponude u skladu sa članom 5. stav 1. tačka 11) Pravilnika;

             5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, kao i prema mestu investicije;

             6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

             7) rešenje o kategorizaciji za svaki od ugostitelјskih objekata za smeštaj, u slučaju da podnosilac zahteva ima jedan ili više kategorisanih ugostitelјskih objekata za smeštaj, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast ugostitelјstva.

              Preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlјa i:

             1) poslednji bilans uspeha;

             2) poslednji javno objavlјeni poreski bilans, na obrascu poreske prijave za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (Obrazac PPDG-1S).

             Individualni polјoprivrednik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlјa i:

             1) poslednji bilans uspeha;

             2) poslednji javno objavlјeni poreski bilans PB2.

             Individualni polјoprivrednik koji vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlјa i:

             1) poslednji javno objavlјeni bilans uspeha;

             2) poslednji javno objavlјeni bilans stanja;

             3) poslednji javno objavlјeni poreski bilans PB2.

             Za investicije u izgradnju objekata, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana, dostavlјa se i:

             1) projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, sa predmerom i predračunom radova, u elektronskoj i papirnoj formi;

             2) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova, koji glase isklјučivo na ime podnosioca zahteva, osim za prihvatlјive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

             Za investicije u izgradnju i/ili opremanje objekata, dostavlјa se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavlјen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavlјen novi operat, odnosno izvod iz zemlјišnih knjiga u slučaju da nije uspostavlјen katastar nepokretnosti.

             Ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije u opremanje objekta, dostavlјa i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaklјučen sa zakupodavcem odnosno ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove polјoprivrede, sa rokom važenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

             Ako je predmet investicije oprema koja se ugrađuje u objekat, dostavlјa se i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova ili dozvola za upotrebu za taj objekat u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

            Za investicije u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, dostavlјa se i privremena situacija sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta. 

             Za investicije u obnovlјive izvore energije dostavlјa se i prethodna studija izvodlјivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. 

             Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja koji se odnose na srednju školu u oblasti ugostitelјstva i/ili turizma, visoku školu strukovnih studija u oblasti ugostitelјstva i/ili turizma, odnosno fakultet, podnosilac zahteva uz zahtev podnosi i kopiju diplome, odnosno uverenja ili svedočanstva, koji glase na njegovo ime, odnosno ime nosioca diverzifikovane aktivnosti, u skladu sa članom 17. stav 4. Pravilnika.

             Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja koji se odnose na procenat žena zaposlenih u privrednom društvu, podnosilac zahteva uz zahtev podnosi i obrazac M-A – Potvrdu o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje, za sve zaposlene.             Dokumentaciju iz stava 1. tač. 1) i 5)-7), stava 2. tačka 2), stava 3. tačka 2), stava 4, stava 5. tač. 2), st. 6. i 8. ovog člana, Uprava pribavlјa po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

III  ZAHTEV ZA ODOBRVANJE ISPLATE IPARD PODSTICAJA

Obrazac zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 5.

             Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – Drugi javni poziv za Meru 7, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta, u skladu sa Pravilnikom.

            Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje isplate po ovom Javnom pozivu.

             Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – Drugi javni poziv za Meru 7”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 6.

             Uz zahtev za isplatu iz člana 5. ovog Javnog poziva, korisnik IPARD podsticaja dostavlјa sledeću dokumentaciju:

             1) račune za nabavku predmetne investicije, u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;

             2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije od domaćeg dobavlјača, a međunarodni tovarni list ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

             3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, odnosno fiskalni isečak ako je fizičko lice izvršilo plaćanje gotovinom ili karticom za gotovinsko plaćanje;

             4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije, odnosno izjavu dobavlјača da roba ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

             5) jedinstvenu carinsku ispravu, ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

             6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavlјača o poreklu robe, odnosno izjavu proizvođača o domaćem poreklu robe, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka;

             7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, kao i prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

             8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

             9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

            10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;

            11) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

            12) akt organa nadležnog za ugostitelјsko-turističke poslove kojim se dokazuje da korisnik ispunjava propisane uslove u oblasti ugostitelјstva, odnosno turizma;

            13) rešenje o kategorizaciji objekta koji je predmet investicije, u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast turizma, odnosno ugostitelјstva.

             U slučaju investicija u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje objekata, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlјa se i upotrebna dozvola, izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavlјen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavlјen novi operat, odnosno izvod iz zemlјišnih knjiga u slučaju da nije uspostavlјen katastar nepokretnosti.

             Za investicije u izgradnju objekta, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlјa se i:

             1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;

             2) kopija građevinske knjige, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja;

             3) okončana situacija za izvedene radove.

             Ako je predmet investicije čamac, odnosno plutajući objekat, korisnik, dostavlјa i plovidbenu, odnosno plutajuću dozvolu, koja glasi na ime korisnika.

             Ako je predmet investicije nabavka robe, korisnik dostavlјa i izjavu dobavlјača da je isporučena roba nova.

             Lice iz člana 3. stav 1. tač. 2) i 3) Pravilnika kojem je odobren zahtev za odobravanje projekta, a koje je poslovnim planom predvidelo otvaranje jednog ili više novih radnih mesta do podnošenja zahteva za odobravanje isplate, dostavlјa i obrazac M-A – Potvrda o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje, kojim se dokazuje zasnivanje radnog odnosa za najmanje jedno lice.

            Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu, korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u obrascu zahteva za odobravanje isplate.

             Dokumentaciju iz stava 1. tač. 7)-13) i stava 2. ovog člana, Uprava pribavlјa po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Forma dokumentacije

Član 7.

            Uverenja i potvrde koja se dostavlјaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

            Sva dokumenta koja se dostavlјaju uz zahtev glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako Pravilnikom nije propisano drugačije.

             Sva dokumenta dostavlјaju se u papirnoj formi, osim ako je Pravilnikom propisano da se dostavlјaju i u elektronskoj formi (na CD-u).

             Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

             Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilјu utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

IV IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTVA

Iznos raspoloživih sredstva za raspisani Javni poziv

Član 8.

             Po ovom Javnom pozivu opredelјuju se sredstva u iznosu od 1.763.703.000,00 dinara, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, Indikativnim planom poziva Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2021. godinu, Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Suspenzivna klauzula

Član 9.

             Uprava donosi rešenja o odobravanju projekta u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom nakon stupanja na snagu Finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Vlade Republike Srbije u skladu sa Okvirnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sektorskim Sporazumom (u dalјem tekstu: Finansijski Sporazum).

             U slučaju izmena Pravilnika nakon stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Uprava pismenim putem obaveštava podnosioce zahteva o eventualnim izmenama uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu.

             U slučaju odlaganja stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede može Vladi Republike Srbije predložiti odgovarajuće izmene posebnog propisa koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika kojima bi se omogućilo odobravanje i isplata IPARD podsticaji u skladu sa ovim Javnim pozivom isklјučivo i u potpunosti iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Informacije

Član 10.

             Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja objavlјuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralјa Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

             Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

U Beogradu, 23. septembra 2021. godine,

V.D. Direktora

Biljana Petrović