Razvojni fond Vojvodine – Konkursi za likvidnost i obrtna sredstva radi smanjenja negativnih posledica pandemije COVID-19

Na osnovu Programa rada za 2020. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad,

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje

KONKURS

ZA DUGOROČNE KREDITE ZA LIKVIDNOST I NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA RADI SMANJENJA NEGATIVNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID 19

SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE

1.            CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilј odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u dalјem tekstu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava radi održavanja likvidnosti i nabavke obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

2.            NAMENA KREDITA

Krediti su namenjeni za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti, proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

3.            KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici i pravna lica koja su razvrstana kao mikro ili malo pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

4.            USLOVI KREDITIRANJA

• Osnovni uslov: korisnik kredita je dužan da u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaklјučili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

• Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, a ne više od 50% poslovnih prihoda iskazanih u poslednjem predatom finansijskom izveštaju, odnosno do 50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019. godini za preduzetnike koji se paušalno oporezuju. Minimalni iznos kredita može biti 1.000.000,00 dinara, a najviši iznos za preduzetnike i mikro pravna lica do 5.000.000,00 dinara, a za mala pravna lica do 10.000.000,00 dinara.

• kamatna stopa (godišnja): 3%, od čega je 1% na teret korisnika kredita, a 2% refundira Pokrajinski sekretarijat za finansije;

• primena valutne klauzule: srednji kurs evra NBS;

• rok vraćanja kredita: do 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period;

• grejs period: do 12 meseci. U grejs periodu mesečno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope;

• anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno;

• naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1.440,00 dinara za pravno lice, 600,00 dinara za preduzetnika i 246,00 dinara za fizičko lice i za vlasnika – preduzetnika. Naknadu za korišćenje usluga Kreditnog biroa je potrebno uplatiti i za jemca.

Uplate naknada se vrše na račun Fonda broj: 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj: 0363001101.

• Obavezno obezbeđenje kredita:

1. četiri menice korisnika kredita, sa meničnim ovlašćenjem; i

2. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem i Izjavom o posedovanju imovine vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom; i

3. U zavisnosti od iznosa kredita dodatno obezbeđenje kredita je:

– Za iznose od 1.000.000,00 do 5.000.000,00 dinara – jemstvo pravnog ili fizičkog lica prihvatlјivog za Fond

– Za iznose od 5.000.000,00 do 10.000.000,00 dinara – garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na polјoprivrednom zemlјištu, ili na građevinskom zemlјištu, ili na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Garancija poslovne banke ili hipoteka mogu biti dodatno obezbeđenje, bez obzira na iznos kredita.

Ukoliko korisnik kredita pripada grupi povezanih lica obavezan instrument obezbeđenja je jemstvo najmanje jednog povezanog lica prihvatlјivog za Fond, osim u slučaju kada je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke.

5.            MINIMALNI USLOVI

Za podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja daju garanciju poslovne banke, minimalni uslovi su da nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu i po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda.

Za podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja ne daju garanciju poslovne banke važe i ostali minimalni uslovi:

• Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja

• Pravna lica i preduzetnici – dvojno knjigovodstvo:

– Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom po poslednjem završnom računu

– Ukupan kapital po završnom računu za prethodnu godinu je veći od nule

• Preduzetnici – prosto knjigovodstvo:

– Poslovanje sa neto dobitkom po poslednjem završnom računu

6.            PODNOŠENJE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

OBRASCI PROPISANI OD STRANE FONDA

1. Popunjen i potpisan obrazac Zahtev za kredit. Zahtev se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane Fonda (www.rfv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad

2. Popunjen obrazac Projekcija bilansa stanja i uspeha za tekuću godinu (za pravna lica i preduzetnike sa dvojnim knjigovodstvom), Projekcija bilansa uspeha za tekuću godinu (za preduzetnike sa prostim knjigovodstvom)

STATUSNA I FINANSIJSKA DOKUMENTACIJA

3. Izvod / Rešenje iz Registra nadležnog organa za registraciju

4. Fotokopija osnivačkog akta i statuta – samo za pravna lica

5. Fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa

6. Fotokopija ili očitana lična karta lica ovlašćenog za potpis ugovora

7. Odluka nadležnog organa o zaduživanju – samo za pravna lica pre zaklјučivanja Ugovora

8. Popunjen i potpisan obrazac Zahteva/Saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa

9. Potvrda poslovnih banaka o prometu dinarskih i deviznih računa za prethodnu i tekuću godinu (preduzetnici sa prostim knjigovodstvom i paušalci), odnosno pregled prometa po tekućem računu za prethodnu godinu (konto 241 – pravna lica i preduzetnici sa dvojnim knjigovodstvom)

10. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema sedištu podnosioca zahteva, ne starije od 30 dana

11. Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležne poreske uprave, ne starije od 30 dana

12. Kompletni godišnji zvanični finansijski izveštaj. Ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavlјanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, potrebna je fotokopija istih. Preduzetnici koji se paušalno oporezuju i ne vode poslovne knjige dostavlјaju rešenja o paušalnom oporezivanju (za prethodne dve godine).

13. Bruto bilans sa petocifrenim računima i rekapitulacijom po klasama na dan podnošenja Zahteva

*Podnosioci zahteva koji kao instrument obezbeđenja po traženom kreditu predlažu garanciju poslovne banke nisu u obavezi da dostave dokumentaciju pod podtačkom: 2, 9, 12 i 13

*Podnosioci zahteva koji pripadaju grupi povezanih lica u obavezi su da za povezano lice dostave dokumentaciju pod podtačkom: 8, 12 i 13.

DOKUMENTACIJA O PONUĐENIM INSTRUMENTIMA OBEZBEĐENJA:

• Ukoliko je instrument obezbeđenja jemstvo pravnog lica ili preduzetnika:

– Popunjen i potpisan obrazac Zahteva/Saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa

– Kompletni godišnji zvanični finansijski izveštaj

– Bruto bilans sa petocifrenim računima i rekapitulacijom po klasama na dan podnošenja Zahteva

• Ukoliko je instrument obezbeđenja jemstvo fizičkog lica:

– Popunjen i potpisan obrazac Zahteva/Saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa

– Potvrda  o  zaposlenju  na  neodređeno  vreme  sa  potvrdom  o  prosečnim mesečnim primanjima za prethodna tri meseca, Administrativna zabrana

• Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke:

– Pismo o namerama poslovne banke o izdavanju garancije

• Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka:

– Original izvoda iz zemlјišnih knjiga, ili izvod odnosno prepis Lista nepokretnosti bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva

– Procena tržišne vrednosti od strane ovlašćenog procenitelјa odgovarajuće struke sa spiska ovlašćenih procenitelјa RFAPV ne starija od 90 dana. Procena polјoprivrednog zemlјišta ne obuhvata vrednost zasada.

– Dokumentacija pravnog lica vlasnika nepokretnosti (izvod iz Registra privrednih subjekata, Fotokopija osnivačkog akta i statuta, fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa, odluka nadležnog organa o uspostavlјanju hipoteke na iznos kredita uvećan za ugovorenu kamatu, zateznu kamatu i druge troškove koji proizilaze iz ugovora o kreditu sa tačnim opisom nepokretnosti)

– Dokumentacija fizičkog lica (fotokopija ličnih karti svih vlasnika i supružnika ili člana vanbračne zajednice vlasnika nepokretnosti, fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih).

U slučaju odobravanja kredita, obezbeđenog stambenom ili poslovnom nepokretnošću, potrebno je dostaviti i Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda.

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelјa zatraži dodatnu procenu nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Fond zadržava pravo, da ukoliko po proceni ovlašćenog procenitelјa vrednost polјoprivrednog zemlјišta premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru, isto vrednuje sa 10.000 EUR po hektaru, u suprotnom dužan je da zatraži dodatnu procenu od još jednog ovlašćenog procenitelјa. Dodatna procena će se izvršiti o trošku podnosioca zahteva.

Obavezan sadržaj procene tržišne vrednosti, spisak procenitelјa i Program rada Fonda, nalaze se na internet strani Fonda (www.rfv.rs).

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10.decembra 2020. godine.

Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlјa poštom na istu adresu.

Zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne uslove navedene u tački 5. Konkursa, kao i zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje.