Analiza tržišta i statistika

Statistička obrada podataka

Obavljamo sve vrste statističke obrade podataka: deskriptivnu statistiku, testiranje hipoteza, korelaciju, regresionu analizu, vremenske serije, analizu panel podataka, ekonomsko predviđanje itd. Prilikom obrade podataka koristimo savremene softverske statističke pakete SPSS, E-Views, STATA, Statistica. Takođe, pružamo konsultantske usluge pri: izradi nacrta istraživanja, definisanja upitnika, izbora tehnika obrade podataka, kodiranja odgovora, interpretacije podataka.

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta koristimo kao moćno sredstvo u savremenom poslovanju i omogućujemo Vam dobijanje konkretnih informacija, te maksimiziranje koristi od podataka kojim raspoažete. Pri tome koristimo metode univarijante i multivarijantne statistike. Osim toga, pomažemo Vam pri određivanju uzorka, kreiranju upitnika, unosa podataka u bazu, statističku analizu i obradu podataka, objašnjenje dobijenih podataka. Vaši krajnji benefiti ogledaju se u dolaženju do smislenih i značajnih zaključaka, boljem planiranju i predviđanju budućih tržišnih kretanja i donošenju ispravnih poslovnih odluka bez nagađanja.