Fond za razvoj RS - Krediti za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19

 

Uslovi za korišćenje sredstava

 

Pravo na korišćenje sredstava na osnovu Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanih pandemijom COVID-19 imaće preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavlјaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i polјoprivrednu delatnost.

Pravo da podnesu zahtev za kredit po ovom programu, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti razvrstani u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema poslednje predatim finansijskim izveštajima i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugom relevantnom registru, a koji dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine. Uslov za zadruge je da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RSˮ, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine. Uslov koji se odnosi na finansijske izveštaje ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Uslov koji moraju da ispune podnosioci zahteva je da nisu u teškoćama, odnosno da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremlјeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremlјenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Privredni subjekti koji koriste kredite po ovom Programu ne smeju isplaćivati dividendu do kraja 2020.god.  

Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.

Krediti po ovom Programu se koriste za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava (za izmirivanje obaveza prema dobavlјačima za nabavlјeni materijal, gorivo, sirovine, za dopunu zaliha, za sezonske potrebe, za izmirenje obaveza prema državi, za zarade kao i sva druga plaćanja kojima se omogućava održavanje tekuće likvidnosti, osim za refinansiranje kredita kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj i drugih finansijskih organizacija).

 

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

• organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

• promet nafte i naftnih derivata

• proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

 

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

• kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;

• rok otplate do 36 meseci koji uklјučuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;

• krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;

• otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;

• u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu.

 

Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000 RSD a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru je 200.000 RSD.

 

Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

• za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000 RSD,

• za mala pravna lica do 40.000.000 RSD i

• za srednja pravna lica do 120.000.000 RSD.

 

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

• menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili

• hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili

• zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili     

• menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika i

• menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavlјaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

 

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavlјaju sledeća sredstva obezbeđenja:

• do iznosa od 1.000.000 RSD, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),

• do iznosa od 2.000.000 RSD, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,

• do iznosa od 10.000.000 RSD, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,

• do iznosa od 25.000.000 RSD, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,

• za iznos iznad 25.000.000 RSD, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda.

 

Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavlјene realne/odgovarajuće kolaterale u korist Fonda kao poverioca krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda. Već uspostavlјena hipoteka treba kumulativno da pokrije ostatak duga prethodnih kredita i novog zaduženja.

Nepokretnosti odnosno oprema koje služe kao obezbeđenje po kreditima u skladu sa ovim Programom ne moraju biti osigurane i polisa ne mora biti vinkulirana u korist Fonda (osim onih koje su već osigurane i vinkulirane u korist Fonda).

Ukoliko su osnivači lica koja su strani državlјani ili privredna društva registrovana u inostranstvu u tom slučaju se ne dostavlјaju lične menice osnivača.

 

Kriterijumi za odobrenje kredita:

• za privredne subjekte najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednjem predatom finansijskom izveštaju,

• za preduzetnike koji se paušalno oporezuju najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019. godini,

• podnosilac zahteva za kredit nema blokadu računa dužu od 30 dana u kontinuitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno 90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana,

• jemac i povezano pravno lice su prihvatlјiv instrument obezbeđenja ukoliko nisu u teškoćama odnosno da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremlјeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremlјenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije; nemaju blokadu dužu od 30 dana u kontinuitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno 90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana; ostvaruju poslovne prihode najmanje u visini traženog iznosa kredita za koji jemče po poslednje predatom finansijskom izveštaju; jemac koji se paušalno oporezuje treba da ima promet preko banaka u 2019.god najmanje u visini traženog iznosa kredita za koji jemči, 

• založni dužnik je prihvatlјiv ukoliko nije u teškoćama odnosno da nad njim nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njim ne sprovodi postupak za unapred pripremlјeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremlјenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije i da nema blokadu računa u momentu podnošenja zahteva za kredit

• povezani privredni subjekti mogu koristiti samo jedan kredit koji je obezbeđen jemstvom povezanog lica dok ostali krediti moraju biti obezbeđeni drugim instrumentima obezbeđenja  

• minimalna pojedinačna vrednost opreme koja se zalaže kod Fonda je 50.000 RSD.

• jemac-fizičko lice ne može biti zasposleno u privrednom subjektu koji je podnosilac zahteva kao ni u njegovim povezanim licima,

• visina odobrenog kredita treba da bude u korelaciji sa brojem radnika, na način da maksimalni iznos kredita (uz ispunjenje ostalih kriterijuma) može biti do 4.000.000 RSD ukoliko privredni subjekt ima zaposlenog jednog radnika (uklјučujući i osnivača).

 

Način podnošenja zahteva:

Zahtevi se mogu podneti elektonskim putem na e-mail: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Rok za realizaciju svake pojedinačne odluke (puštanje kredita u tečaj) je 90 dana od datuma donošenja odluke Upravnog odbora Fonda.

Upravni odbor Fonda doneće odluke po primlјenim zahtevima najkasnije do 31. decembra 2020. godine, i to do visine trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju ovog programa.

Krajnji rok za realizaciju odobrenih sredstava u skladu sa ovim programom i odlukama Upravnog odbora Fonda je 31. mart 2021. godine.

Po ovom programu može se podneti samo jedan zahtev. Ponovlјeni zahtev može biti podnet u periodu trajanja prijema zahteva, tek nakon prijema obaveštenja da je Upravni odbor odbio prvobitan zahtev klijenta ili ukoliko klijent odustane od korišćenja odobrenog zahteva pre puštanja sredstava u korišćenje, uz odgovarajuće obrazloženje.